Algemene voorwaarden

De informatie op deze site is met zorgvuldigheid samengesteld. Minerva Development wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze website is samengesteld door Minerva Development en Celapp Media. Minerva Development is statutair gevestigd te Amsterdam aan de Minervalaan 28, 1077 NZ. Hierna te noemen Minerva.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker die gebruik maakt van de website www.minerva.nl, dan wel van de aangeboden diensten van Minerva. Iedere bezoeker geeft aan, door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. U dient zich als bezoeker van deze website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Minerva is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Minerva worden aangeboden.

Minerva garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is. Minerva garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van (typ)fouten en gebreken.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Minerva is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Minerva zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s).

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met de eigenaar van deze website. Minerva is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan www.minerva.nl.

U mag materialen op de website downloaden en afdrukken voor uw eigen persoonlijke raadpleging en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten in het originele materiaal behoudt en voldoet aan de andere verplichtingen in deze voorwaarde.

U mag de website of een gedeelte ervan niet kopiëren, verspreiden of tonen aan derden. Elke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op deze manier kan resulteren in het ondernemen van juridische actie tegen u.

Het auteursrecht, handelsmerken, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten in de inhoud zijn eigendom van Minerva of onze derden. Alle rechten zijn voorbehouden. Onze naam mag op geen enkele wijze gebruikt worden, inclusief in advertenties of publiciteit waarvoor distributie van materiaal op deze site gebruikt wordt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Tot de maximale omvang toegestaan door toepasselijke wetgeving, is Minerva niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of voortvloeiende verliezen resulterend uit de toegang tot of het gebruik van de site, vertrouwen van inhoud of tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn van de site, veranderingen aan de site of datacorruptie of -verlies opgelopen tijdens het gebruik van de site.

U vrijwaart Minerva en houdt Minerva gevrijwaard tegen alle verliezen, kosten, claims, aanspraken, schades en uitgaven (elk direct of indirect) voortkomend uit een claim dat uw werking, bezit of gebruik van de site of een gedeelte daarvan op enige manier in strijd met deze voorwaarden of enige materialen of informatie die u bij Minerva indient, inbreuk maakt op de rechten van een derde partij.

© 2022 - Minerva Development B.V.